Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

  Assaig de penetració estàndard. SPT.

La realització de l’assaig SPT (Standard Penetration Test, Assaig Normal de Penetració) consisteix en clavar 60 centímetres en el terreny un conus normalitzat, contant el número de cops necessari per a penetrar trams de 15 cm. Es realitza mitjançant una maça de 63.5 kg que cau des d’una altura de 76 cm. Els valors de colpeix dels dos trams centrals de 15 cm sumats duen al paràmetre Nspt. Quan el terreny és molt resistent s’atura la prova quan s’apliquen 50 cops per a un tram de 15 cm (REBUIG, R) anotant la penetració realitzada.

El paràmetre NSPT ens permet calcular la resistència a la penetració dinàmica per punta i es correlaciona amb els paràmetres geomecànics .

 Aplicacions:

Determinació del perfil resistent del terreny.
Densitat Relativa i Angle de fregament intern en sols granulars.
Capacitat portant de cimentacions superficials i profundes.
Càlcul d’assentaments por mètodes empírics.
Control de qualitat de tractaments del terreny.

 

 

Copyright ©2006 geonival.com