Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

  Assaigs de laboratori

GEONIVAL, Geologia aplicada s.l. realitza els assaigs de laboratori necessaris per a cada obra (assaigs de sòls, de roca i d’aigües) i treballa amb laboratoris acreditats per l’administració.

Els assaigs a realitzar en cada obra dependrà del tipus d’edificació que s’hi projecta, del tipus de sòl, dels antecedents i de la informació local disponible. 

 Els principals assaigs de laboratori poden classificar-se segons els següents tipus:

  1. assaigs d’estat: densitat i humitat.
  2. assaigs d’identificació i classificació: granulometria (diferents tipus), límits líquid i plàstic, assaigs d’expansivitat en aparell Lambe i classificació dels sòls.
  3. assaigs de resistència: compressió simple, tall directe i anul·lar.
  4. assaigs de deformabilitat.
  5. assaigs de permeabilitat.
  6. assaigs químics: pH, sulfats i clorurs.
  7. assaigs especials: per sòls inflables i col·lapsables, compactació.

 

Copyright ©2006 geonival.com