Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

  Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

 Escleròmetre o Martell de Schmidt

Mitjançant aquest aparell poden fer-se assaigs “in situ” que ens permeten estimar la resistència a compressió simple de la roca.

El seu ús és molt estès degut a la seva facilitat de transport, que permet realitzar un nombre gran de mesures en poc temps, i que pot aplicar-se tant damunt de matriu rocosa com en les parets d’una discontinuïtat.

L’assaig mesura la resistència de rebot de la superfície de roca assajada. Aquesta mesura es correlaciona  amb la  resistència a compressió simple de la roca mitjançant el gràfic de correlació de Miller.

 

Copyright ©2006 geonival.com