Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

Descripció de l’assaig DPSH

L’assaig de penetració dinàmica DPSH és un assaig  continu que consisteix en comptabilitzar el nombre de cops, N, necessaris per clavar trams de varilla de 20 cm (N20)

L’equip de treball utilitzat és un PENETRÒMETRE DINÀMIC d’erugues model PDP 3.10D (Diesel) de TECOINSA, accionat hidràulicament i muntat sobre unes erugues de goma d’accionament hidràulic. La varilla utilitzada és de 1000 mm, 32 mm de diàmetre i puntassa perduda de 20 cm2.

Les petites dimensions d’aquesta sonda ens permeten treballar amb problemes d ‘espai físic (per exemple: habitatges per enderrocar) o de difícil accés (p. Ex: patis de llum, terrasses penjades, zones d’alta muntanya sense accés habilitat, etc...).El pes d’aquesta sonda (< 800 kg) permet que el seu transport es realitzi mitjançant una grua, retroexcavadora o helicòpter.

A través d’aquests  assaigs obtenim el paràmetre N20, el qual ens permet calcular la resistència a la penetració dinàmica per punta i es correlaciona amb els principals paràmetres geomecànics .

Aplicacions:

Determinació del perfil resistent del terreny.
Densitat Relativa i Angle de fregament intern en sols granulars.
Capacitat portant de cimentacions superficials i profundes.
Càlcul d’assentaments por mètodes empírics.
Control de qualitat de tractaments del terreny.

 

 

Copyright ©2006 geonival.com