Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

 Avaluació de la permeabilitat del substrat

En geotècnia l’assaig més utilitzat de permeabilitat és l’assaig Lugeon.

Assaig Lugeon

És un procediment molt estès per estimar l’índex de permeabilitat en profunditat. La seva aplicació és molt útil per valorar la permeabilitat global d’un massís rocós, per tant és un mètode indicat per a terrenys poc permeables i cohesius . Consisteix en la mesura del volum d’aigua que es pot injectar en un tram del sondeig , de longitud L , Durant un temps T i a una determinada pressió H que ha de mantenir-se constant.

El tram a assajar s’aïlla mitjançant un obturador, actuant el propi fons del sondeig com a obturador inferior.

La permeabilitat obtinguda s’expressa en unitats Lugeon (Lg). Una unitat Lugeon val 1 litre per minut i metre, sota una pressió de 10 kg/cm2 , això equival aproximadament  1× 10-7 m/s.

   

 

Copyright ©2006 geonival.com