Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

  Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

Sondeigs de rotació amb extracció de testimoni continu

El principi general consisteix en exercir damunt el terreny pressió i al mateix temps l’acció rotativa mitjançant varillatge connectada a un cap giratori (mandril) L’extracció del material s’efectua per bombeig d’aigua o qualsevol altre fluid de perforació.

La profunditat que es pot aconseguir depèn dels diàmetres de perforació, varillatge i sonda, i pot arribar a 100m.

Depenent del tipus de terreny s’utilitza diferents tipus de corona: de widia constituïda per carbur de wolframi i usada en roques toves, i de diamants, per terrenys més durs.

La majoria de treballs a rotació realitzats per la nostra empresa es realitzen amb les sondes rotatives TP 30 de una altra societat participada per Geonival, Geologia Aplicada s.l.

Aquesta sonda ens permet l’obtenció de mostres inalterades i la realització d’assaigs de penetració estàndard (SPT).

A través de la investigació del subsòl amb l’extracció de testimoni continu obtenim la columna estratigràfica de la zona d’estudi.

A més a més obtenim paràmetres fisicoquímics i geomecànics a la profunditat que desitgem, centímetre a centímetre, que conjuntament amb el coneixement geològic de la zona ens permeten emetre conclusions precises.

 

Copyright ©2006 geonival.com