Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

Estabilitat de talussos

S’investiga l’estabilitat dels talussos existents o projectats bé sigui en massissos rocosos bé en sòls.

 Alguns aspectes de la investigació en talussos de roca són:

 1. Caracterització geològica
 2. Hidrogeologia
 3. Caracterització estructural
  1. metodologia de treball
  2. definició de les famílies de discontinuïtats
  3. caracterització particularitzada de cada família
  4. possibilitats de trencament
I-característiques generals
II-trencaments planars
III-trencaments en tascó
 1. Viabilitat d’estabilització del talús i/o protecció d’habitatges al peu del talús estudiat.
 2. Mesures de prevenció i correcció. Mètodes de contenció i ancoratge
 3. Proposta de solucions.
  1. bulonatge
  2. malla metàl·lica
  3. xarxa adossada de cables
  4. barrera dinàmica
 4. Avaluació de la perillositat: mapes de risc

 

   

 

Copyright ©2006 geonival.com