Geonival
  GEOLOGIA APLICADA  
a a a
  www.geonival.com  

Geonival Geologia Aplicada S.L Gran Via Pau Casals 210 Entresol C E-17480 Roses Tel: 972 253508 Fax: 972 253508Email: geonival@geonival.com

 L’empresa

  Els nostres serveis

  Geotècnia

  Sondeigs

  Penetració dinàmica

  Penetració estàndard

  Calicates

  Escleròmetre

  Estabilitat de talussos

  Assaig de laboratori

  E. hidrològics i medi ambient

  Estudis d’impacte ambiental

  Avaluació de la permeabilitat

  Neu i allaus

  Estudis d’allaus

  Estacions meteorològiques

   Principals estudis realitzats

  Imatges d’estudis realitzats

  Publicacions científiques

  Principals clients i Links

  Contacte

 

 Calicates

Excavació de cales per caracteritzar el terreny.

Aquesta tècnica de reconeixement , és molt ràpida i poc costosa  permetent aconseguir profunditats moderades de 3-4 m, en terrenys excavats per mètodes mecànics, preferentment cohesius i amb la no presència del nivell freàtic.

De la seva observació podem identificar i reconèixer les diferents unitats litològiques , estudiar l’estratigrafia  i  comprovar la potència de cadascuna de les unitats.

Per altra banda obtenim també paràmetres que tot i de caire qualitatiu són indispensables a l’hora de caracteritzar el comportament geomecànic de les unitats observades:

·        l’escalabilitat o ripabilitat de les unitats litològiques;

·        l’estabilitat de les parets d’excavació

Per últim aquest tipus de reconeixement ens permet també obtenir mostres de sòl a les cotes requerides per a ésser analitzades al laboratori de sòls.

   

 

Copyright ©2006 geonival.com